弟子规全文拼音版

dì zǐ guī 弟 子 规

zǒng xù 【总 叙】

dì zǐ guī 弟 子 规 fàn ài zhòng 泛 爱 众

fù mǔ hū 父 母 呼 fù mǔ jiào 父 母 教 dōng zé wēn 冬 则 温 chū bì gào 出 必 告

shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信

ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

而 亲 仁 有 余 力 则 学 文 rù zé xiào 【入则孝】

yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

应 勿 缓 父 母 命 行 勿 懒

xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng 须 敬 听 父 母 责 须 顺 承

xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng

夏 则 凊 晨 则 省 昏 则 定

fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

反 必 面 居 有 常 业 无 变 1

shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

事 虽 小 勿 擅 为 苟 擅 为 子 道 亏

wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

物 虽 小 勿 私 藏 苟 私 藏 亲 心 伤

qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲 所 好 力 为 具 亲 所 恶 shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng 身 有 伤 贻 亲 忧 德 有 伤 qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ 亲 爱 我 孝 何 难 亲 憎 我 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè 亲 有 过 谏 使 更 怡 吾 色 jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí 谏 不 入 悦 复 谏 号 泣 随 qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì 亲 有 疾 药 先 尝 昼 夜 侍 sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn 丧 三 年 常 悲 咽 居 处 变 sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě 丧 尽 礼 祭 尽 诚 事 死 者

chū zé tì 【出 则 弟】

2

谨 为 去

yí qīn xiū

贻 亲 羞

xiào fāng xián 孝 方 贤

róu wú shēng

柔 吾 声

tà wú yuàn

挞 无 怨

bù lí chuáng

不 离 床

jiǔ ròu jué

酒 肉 绝

rú shì shēng 如 事 生

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

兄 道 友 弟 道 恭 兄 弟 睦 孝 在 中

cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

财 物 轻 怨 何 生 言 语 忍 忿 自 泯

huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

或 饮 食 或 坐 走 长 者 先 幼 者 后

zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

长 呼 人 即 代 叫 人 不 在 已 即 到

chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

称 尊 长 勿 呼 名 对 尊 长 勿 见 能

lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

路 遇 长 疾 趋 揖 长 无 言 退 恭 立

qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

骑 下 马 乘 下 车 过 犹 待 百 步 余

zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长 者 立 幼 勿 坐 长 者 坐 命 乃 坐

zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

尊 长 前 声 要 低 低 不 闻 却 非 宜

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

进 必 趋 退 必 迟 问 起 对 视 勿 移

shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

事 诸 父 如 事 父 事 诸 兄 如 事 兄

3

jǐn 【谨】

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

朝 起 早 夜 眠 迟 老 易 至 chén bì guan jiān shù kǒu biàn niào huí 晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ 冠 必 正 纽 必 结 袜 与 履 zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn 置 冠 服 有 定 位 勿 乱 顿 yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn 衣 贵 洁 不 贵 华 上 循 分 duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě 对 饮 食 勿 拣 择 食 适 可 nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì 年 方 少 勿 饮 酒 饮 酒 醉 bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán 步 从 容 立 端 正 揖 深 圆

wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù 勿 践 阈 勿 跛 倚 勿 箕 踞

4

惜 此 时

zhé jìng shǒu辄 净 手

jù jǐn qiè

俱 紧 切

zhì wū huì

致 污 秽

xià chèn jiā

下 称 家

wù guò zé

勿 过 则

zuì wéi chǒu 最 为 丑

bài gōng jìng

拜 恭 敬 wù yáo bì

勿 摇 髀

huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

缓 揭 帘 勿 有 声 宽 转 弯 勿 触 棱

zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

执 虚 器 如 执 盈 入 虚 室 如 有 人

shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

事 勿 忙 忙 多 错 勿 畏 难 勿 轻 略

dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

斗 闹 场 绝 勿 近 邪 僻 事 绝 勿 问 jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng 将 入 门 问 孰 存 将 上 堂 声 必 扬

rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

人 问 谁 对 以 名 吾 与 我 不 分 明

yòn grén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

用 人 物 须 明 求 倘 不 问 即 为 偷

jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán

借 人 物 及 时 还 后 有 急 借 不 难

xìn 【信】

5联系客服:cand57il.com