小学用最全三字经最佳打印版

三字经拼读版

r?n人gǒu苟xī昔d?u窦yǎng养zǐ子yù玉wai为xiāng香r?ng融shǒu首yī一sān三sān三yuē曰yuē曰yuē曰

zhī之bú不mang孟yān燕bú不bù不bù不r?n人jiǔ九sì四xiào孝?r而cái才gāng纲chūn春nán南shuǐ水

chū初jiào教mǔ母shān山jiào教xu?学zhu?琢zǐ子líng龄suì岁tì弟shí十zhě者zhě者xià夏běi北huǒ火

xìng性xìng性z?择yǒu有fù父fēi非bù不fāng方n?ng能n?ng能cì次shí十tiān天jūn君yuē曰yuē曰mù木

běn本nǎi乃lín邻yì义zhī之suǒ所ch?ng成shào少wēn温ràng让jiàn见?r而dì地ch?n臣qiū秋xī西jīn金

shàn善qiān迁chǔ处fāng方gu?过yí宜qì器shí时xí席lí梨w?n闻bǎi百r?n人yì义dōng冬dōng东tǔ土

xìng性jiào教zǐ子jiào教Jiào教y?u幼r?n人qīn亲xiào孝dì弟zhī知bǎi百sān三fù父cǐ此cǐ此cǐ此

xiāng相zhī之bù不wǔ五bù不bù不bù不shī师yú于yú于mǒu某?r而guāng光zǐ子sì四sì四wǔ五

jìn近dào道xu?学zǐ子yán严xu?学xu?学yǒu友qīn亲zhǎng长shù数qiān千zhě者qīn亲shí时fāng方xíng行

xí习guì贵duàn断míng名shī师lǎo老bù不xí习suǒ所yí宜shí识qiān千rì日fū夫yùn运yìng应běn本

xiāng相yǐ以jī机jù俱zhī之h?何zhī知lǐ礼dāng当xiān先mǒu某?r而yua月fù妇bù不hū乎hū乎

yuǎn远zhuān专zhù杼yáng扬du?惰w?i为yì义yí仪zhí执zhī知w?n文wàn万xīng星shùn顺qi?ng穷zhōng中shù数

yuēr?nyì曰仁义礼dàoliángshū稻粱菽mǎniúyáng马牛羊yuēxǐnù曰喜怒páotǔg?匏土革gāozēngzǔ高曾祖zìzǐsūn自子孙fùzǐēn父子恩zhǎngy?uxù长幼序cǐshíyì此十义xiángxùngǔ详训诂xiǎoxu?zhōng小学终qúndìzǐ群弟子jiǎngdàod?讲道德zhōngbùpiān中不偏zìxiūqí自修齐rúliùjīng如六经hàoliùjīng号六经yǒuzhōuyì有周易

智mài麦jī鸡yuē曰mù木fù父zhì至fū夫yǒu友r?n人míng明zhì至jì记shuō说yōngzhì至shǐ始dāng当sān三

zhì信shǔ黍quǎn犬āi哀shí石?r而xuán玄fù妇yǔ与suǒ所jù句sì四shàn善r?n仁bú庸píng平kě可jiǎng讲yì易

xìnjì稷shǐ豕jù惧jīn金shēn身zēng曾c?ng从p?ng朋t?ng同d?u读shū书yán言yì义yì不zhì治dú读qiú求xiáng详

cǐwǔcháng此五常cǐliùgǔ此六谷cǐliùchù此六畜àiwùyù爱恶欲sīyǔzhú丝与竹shēn?rzǐ身而子nǎijiǔzú乃九族xiōngz?yǒu兄则友jūnz?jìng君则敬fánxùnm?ng凡训蒙w?ixu?zhě为学者lúnyǔzhě论语者mangzǐzhě孟子者zu?zhōngyōng作中庸zu?dàxu?作大学xiàojīngtōng孝经通shīshūyì诗书易yǒuliánshān有连山yǒudiǎnm?有典谟

不r?n人r?n人qī七nǎi乃zǐ子r?n人dì弟ch?n臣xū须bì必ar二qī七zǐnǎisì四lǐ礼yǒu有yǒu有

r?ngwěn容紊suǒshí所食suǒsì所饲qíngjù情具bāyīn八音?rsūn而孙zhīlún之伦z?gōng则恭z?zhōng则忠jiǎngjiū讲究yǒuchū有初shípiān十篇piānzhǐ篇止sībǐ子思zēngzǐ乃曾shūshú书熟chūnqiū春秋guīcáng归藏xùngào训诰

yǒushìmìng有誓命zhùliùguān著六官shùshangyán述圣言hàosìshī号四诗yùbāobiǎn寓褒贬yǒuzuǒshì有左氏cuōqíyào撮其要w?nzhōngzǐ文中子kǎoshìxì考世系hàosānhuáng号三皇xiāngyīxùn相揖逊zhōuw?nwǔ周文武sìbǎizǎi四百载liùbǎizǎi六百载bābǎizǎi八百载chěnggāngē逞干戈wǔbàqiáng五霸强chuánarshì传二世zhìxiàopíng至孝平

shū

书cún存lǐ礼dāng当bi?别yǒu有jì记jí及zhī知jū居chēng称chēng称qiān迁zhì至zuì最shàng尚qī七chǔ楚wáng王

zhīàowǒzhōu之奥我周zhìtǐdàxiǎo治体大小yuabaiyuēgu?乐备曰国fěngyǒngshījì讽咏诗既shànasānzhuàn善恶三传gǔliángjīngjì谷梁经既qíshìwǔzǐ其事五子lǎozhuāngjīngzǐ老庄经子zhōngshǐzìxī终始自羲shàngshìtángyǒu上世唐有shangshìxiàyǒu盛世夏有sānwángxiàchuán三王夏传xiàshatāngfá夏社汤伐zh?uwángzhōuwǔ纣亡周武chángjiǔzhōuzh?长久周辙y?ushuìshǐchūn游说始春xi?ngchūyíngqín雄出嬴秦hànzhēnggāozǔ汉争高祖mǎngcuànguāngwǔ莽篡光武

gōng

公dài戴fēng风wáng亡zhě者míng明zhě者tōng通n?ng农yú虞yǔ禹zǐ子xià夏wáng王dōng东qiū秋shì氏xīng兴xīng兴

zu?作zhù注yuē曰chūn春yǒu有fāng方yǒu有dú读zhì至hào号shāng商jiā家gu?国shǐ始wáng王zhōng终shǐ始hàn汉w?i为

zhōulǐ周礼lǐjì礼记yǎs?ng雅颂qiūzu?秋作gōngyáng公羊dúzǐ读子xúnyáng荀扬zhūshǐ诸史huángdì黄帝ardì二帝yǒutāng有汤tiānxià天下hàoshāng号商zhūzh?u诛纣gāngzhuì纲坠zhàngu?战国jiānbìng兼并yajiàn业建dōnghàn东汉

sìbǎiniánzhōngyú四百年终于hàosāngu?qìliǎng号三国迄两w?ináncháodūjīn为南朝都金yǔw?nzhōuyǔgāo宇文周与高búzàichuánshītǒng不再传失统chúsuíluànchuànggu?除隋乱创国liángmiazhīgu?nǎi梁灭之国乃chēngwǔdàijiēyǒu称五代皆有shíbāchuannánběi十八传南北dàimialiáos?ngy?u迨灭辽宋犹yǒus?ngshìyìt?ng有宋世一同míngtàizǔjiǔqīn明太祖久亲qiānběijīngyǒngla迁北京永乐qīngtàizǔyīngjǐng清太祖膺景zhìxuāntǒngnǎidà至宣统乃大dúshǐzhěkǎoshí读史者考实kǒu?rs?ngxīn?r口而诵心而xīzh?ngníshīxiàng昔仲尼师项zhàozhōnglìngdúlǔ赵中令读鲁

xiàn

献jìn晋líng陵qí齐xù绪jī基gǎi改y?u由hùn混cún存mia灭shī师sì嗣mìng命t?ng同lù录w?i维tu?橐lún论

waishǔwú魏蜀吴s?ngqíjì宋齐继běiyuánwai北元魏dàizhìsuí迨至隋tánggāozǔ唐高祖arshíchuán二十传liángtángjìn梁唐晋yáns?ngxīng炎宋兴liáoyǔjīn辽与金zhìyuánxīng至元兴bìngzhōnggu?并中国chuánjiànw?n传建文dàich?ngzhēn迨崇祯jìngsìfāng靖四方shíarshì十二世tōnggǔjīn通古今cháoyúsī朝于斯gǔshangxián古圣贤bǐjìshì彼既仕

zhēng

争liáng梁fēn分yì一qǐ起sān三jí及sh?u受dì帝jīn金jiān兼fāng方m?i煤ka克qīng清ru?若xī夕shàng尚xu?学

hàn汉ch?n陈dōng东tǔ土yì义bǎi百hàn汉zhōu周hào号xù绪r?ng戎sì四shān山dà大zu?祚qīn亲yú于qín勤qiě且

dǐng鼎ch?ng承xi西yǔ宇shī师zǎi载zhōu周shàn禅fēn纷xiē歇dí狄sì祀shì逝dìng定zhōng终mù目sī斯xu?学qín勤联系客服:cand57il.com