vb复习题

1.在代码中引用一个控件时,应使用控件的( b )属性。

A.Caption B.Name C.Text D.Index

2.设变量x = 4,y = -1,a = 7,b = -8,下面表达式( a )的值为“假”。

A.x+a <= b-y B. x > 0 AND y < 0

C.a = b OR x>y D. x+y > a+b AND NOT (y < b)

3.表达式Int(Rnd*71+0)+10产生的随机整数范围是( c )。

A.(10,80) B.(10,81) C.[10,80] D.[10,81]

4.对于语句if x=1 then y=1,下列说法正确的是( c )。

A.x=1和y=1均为赋值语句 B.x=1和y=1均为关系表达式

C.x=1为关系表达式,y=1为赋值语句 D.x=1为赋值语句,y=1 为关系表达式

5.67890属于( d )类型数据。

A.整型 B.单精度浮点数 C.货币型 D.长整型

6.下列变量名中正确的是( d )。

A.3S B.Print C.Select My Name D.Select_1

1

7.下列赋值语句( a )是有效的。

A.sum = sum -sum B.x+2 = x + 2

C.x + y = sum D.last = y / 0

8.以下的控件或方法具有输入和输出双重功能的为( b )。

A.Print B.Textbox C.Optionbutton

9.下列代码的运行结果为( b )。

Private Sub command1_click()

Dim m(10)

For k = 1 To 10

m(k) = 11 - k

Next k

x = 5

Print m(2 + m(x))

End Sub

A.2 B.3 C.4 D.5

10. 标准模块文件的扩展名是( )。

(A) .cls (B) .frm (C) .bas (D) .rec

2

D.Checkbox

(答案:C)

12. 下列为整型变量的是( )。

(A) x! (B) x# (C) x% (D) x$

(答案:C)

13. 设有语句组:

Dim S1 As String*5

S1 = "VB Test"

则S1的值为( )。B

(A) VB Test

(B) VB Te

(C) VBTes

(D) BTest

14. 定义变量时如不指定类型,该变量为(

(A) Integer

(B) String

(C) Variant

(D) Single

(答案:C)

15. 表达式 2 = 3 < 1 的是( )。

(A) 0

(B) 1

(C) True

3

)变量。

(D) False

(答案:C)

16. x大于0且小于10的VB表达式是( )。

(A) 0 < x < 10

(B) x > 0 And x < 10

(C) x > 0 Or x < 10

(D) x > 0 : x < 10

(答案:B)

17. 判断整型变量x是奇数的表达式是( )。

(A) x Mod 2 <> 0

(B) x Mod 2 != 0

(C) x Mod 2 ≠ 0

(D) x Mod 2 = 0

(答案:A)

18. 表达式Len("幸运52")的值是( )。

(A) 0

(B) 4

(C) 6

(D) 8

(答案:B)

19. 以下( )语句可表示[50,100]之间的随机数。

(A) Int(Rnd * 51) + 49

4联系客服:cand57il.com